Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

C1 trang 210 SGK: Tại sao phải kẹp vật giữa hai bản thủy tinh mỏng khi quan sát vật bằng kính hiển vi?

Trả lời:

Để quan sát được ảnh của vật qua kinh hiển vi, ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính d1 sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ Cc Cv của mắt.

Đối với kính hiển vi, khoảng cách dịch chuyển ∆d1 này rất nhỏ ( cỡ chừng vài chục μm).

Do đó, ta phải kẹp vật giữa hai bản thủy tinh mỏng khi quan sát vật bằng kính hiểu vi, để khi điều chỉnh vật kính không chạm vật.

C2 trang 211 SGK: Hãy thiết lập hệ thức: G=|k1 | G2

Trả lời:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Trường hợp ngắm chứng ở vô cực, từ hình 33.3, ta thấy:

A2 B2 ở ∞=> A1 B1 ở F2: chùm tia từ A2 B2 qua tời mắt là chùm sáng song song. Do đó:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

C3 trang 212 SGK: Hãy thiết lập hệ thức:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Trả lời:

Cũng như hình 33.3 ta có:

∆A1 B1 F1 ' đồng dạng với ∆IO1 F1 '. Do đó:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Trong đó: δ=F1' F2 là độ dài quang học của kính hiển vi.

Thế vào công thức:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Bài 1 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.

Lời giải:

* Công dụng: Kính hiển vi là một công cụ phổ quang học hổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn nhiều so với số bội giác của kính lúp.

* Cấu tạo: Bộ phận chính là thấu kính hội tụ: Vật kính O1 có tiêu cự rất ngắn ( cỡ vài mm), thị kính O2 có tiêu cự rất ngắn ( cỡ vài cm).

Bài 2 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Lời giải:

– Sơ đồ tạo ảnh:

A1 B1:ảnh thật;A2 B2:ảnh ảo ∈ [Cc Cv]

– Đặc điểm: Khoảng cách O1 O2=const

Bài 3 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra sao? Khoảng xe dịch khi điều chỉnh kính hiển vi có giá trị như thế nào?

Lời giải:

Muốn điều chỉnh kính hiển vị, ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính d1 sao cho ảnh của bật qua kính nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ Cc Cv của mắt.

Đối với kính hiển vi, khoảng dịch chuyển ∆d1 này rất nhỏ (cỡ chừng vài chục μm).

Bài 4 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Vẽ dường truyền của chùm tia ứng với mắt ngắm chứng kính hiển vi ở vô cực.

Lời giải:

Đường truyền của chùm tia sáng với mắt kính chừng kính hiển vi ở vô cực ở hình 33.4.

Loading...

Bài 5 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi mắt ngắm chừng ở vô cực.

Lời giải:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính.

(1) Thật;

(2) ảo;

(3) Cùng chiều với vật

(4) Ngược chiều với vật

(5) Lớn hơn vật

Bài 6 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Hãy chọn đáp án đúng

Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có tính chất nào?

A. (1)+ (3)

B. (2) + (4)

C. (1) +(4) + (5)

D. (2) + (4) + (5 )

Lời giải:

Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất:

* Thật;

* Ngược chiều với vật* Lớn hơn vật

=> (1) + (4) +(5)

Đáp số: C

Bài 7 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Hãy chọn đáp án đúng

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?

A. (1 ) +(4)

B. (2) + (4)

C. (1) + (3 ) + (5)

D. (2) +(3) +(5)

Lời giải:

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh so với vật của nó có các tính chất:

– ảo;

– cùng chiều với vật;- lớn hơn vật.

=>(2) + (3) + (5)

Đáp số: D

Bài 8 (trang 212 SGK Vật Lý 11): Hãy chọn đáp án đúng

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất?

A. (1) + (5)

B. (2) + (3)

C. (1) + (3) + (5)

D. (2) + (4) + (5)

Lời giải:

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất sau:

– Ảo;

– Ngược chiều với vật;- Lớn hơn vật.

=> (2) + (4) + (5)

Đáp án: D

Bài 9 (trang 212 SGK Vật Lý 11)

Một kính hiển vi có tiêu cự vật kính và thị kính là f1=1cm;f2=4cm. Độ dài quang học của kính là 16cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận OCc=20cm. Người này ngắm chừng ở vô cực.

a) Tính số bội giác của ảnh.

b) Năng suất phân li của mắt người quan sát là 2'. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phân biệt được ảnh.

Lời giải:

Sơ đồ tạo ảnh qua kính hiển vi:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

a) Khi ngắm chừng ở vô cực:

ảnh ảo A2 B2 ở tại cực viễn Cv ta có d2v'=-∞

số bội giác khi đó là:

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Khoảng cách ngắn nhất ABmin

Giải Lý lớp 11 Bài 33: Kính hiển vi

Vậy ABmin=1,43 μm

Đáp số: a) Gv=80 ;b) ABmin=1,43 μm

Đánh giá bài viết

Share this post