All Stories

Giải Hóa lớp 8 bài 23: Bài luyện tập 4

Giải Hóa lớp 8 bài 23: Bài luyện tập 4 Bài 1: Hãy tìm công thức hóa học đơn giản nhất của một loại oxit của lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp với…
Giải Hóa lớp 8 bài 24: Tính chất của oxi

Giải Hóa lớp 8 bài 24: Tính chất của oxi Bài 1: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp…
Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit

Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit Bài 1: Chọn từ thích hợp trong khung, điền vào ô trống trong các câu sau đây: Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai. Oxit là … của … nguyên tố, trong đó…
Giải Hóa lớp 8 bài 29: Bài luyện tập 5

Giải Hóa lớp 8 bài 29: Bài luyện tập 5 Bài 1: Viết các phương trình hóa học biểu diễn sự cháy trong oxi của các đơn chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm là những hợp chất…