All Stories

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4 Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và giới hạn đặc biệt của hàm số. Lời giải: Bài…

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân Bài 1 (trang 171 sgk Đại số 11): Tìm vi phân của các hàm số sau: Lời giải: Bài 2 (trang 171 SGK Đại số 11): Tìm dy, biết: Lời giải: