All Stories

So sánh hai nhân vật Tnú và A Phủ

So sánh hai nhân vật Tnú và A Phủ Bài làm Tô Hoài và Nguyễn Trung Thành đều là những cây bút văn xuôi tiêu biểu trong nền văn học Việt Nam sau năm 1945. Nếu Tô Hoài rất sở…
So sánh Mị và người đàn bà hàng chài

So sánh Mị và người đàn bà hàng chài Bài làm I. Đặt vấn đề Đại thi hào Nga M. Goocki cho rằng “ Văn học là nhân học” Còn Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc của chúng…