All Stories

Nghị luận về cách Sống như thế nào?…

Đề bài: Anh (chị) hãy là nhân vật Trương Ba, viết một bài văn nghị luận ngắn gọn bàn về ý nghĩa của lẽ sống cao đẹp, phản đối quan niệm sai lầm của Đế Thích. Trong đoạn trích Hồn…
Hãy nêu suy nghĩ của em về bệnh vô cảm

Đề bài: Hãy nêu suy nghĩ của bạn về căn bệnh "Sống vô cảm" trong xã hội hiện nay. BÀI LÀM Trong cuộc sống hiện nay, khi xã hội đang dần phát triển, đồng tiền làm chi phối con người,…