All Stories

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books

Giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 11: Books A. Reading (Trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12) Before you read (Trước khi bạn đọc) Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi nhau những…