All Stories

Giải Toán lớp 2 bài Lít Bài 1. Đọc, viết: Bài giải: Hình thứ hai: Đọc: Mười lít Viết: 10l Hình thứ ba: Đọc: Hai lít Viết: 2l. Bài 2. Tính (theo mẫu ): a)  9l + 8l = 17l…