All Stories

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 15: Going out A. Video games (Phần 1-3 trang 147-149 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: Lan:…

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 13: Activities A. Sports (Phần 1-6 trang 129-133 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.) Hướng dẫn dịch:…

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8: Places A. Asking the way (Phần 1-5 trang 79-82 SGK Tiếng Anh 7) 1. Name the places. (Đặt tên các nơi chốn sau.) a) National Bank of Vietnam b) Saint Paul Hospital…