All Stories

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 3: At home A. What a lovely home! (Phần 1-4 trang 29-32 SGK Tiếng Anh 7) 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn…