All Stories

Giải Hóa lớp 8 bài 34: Bài luyện tập 6 Bài 1: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO ở nhiệt độ thích hợp. Ghi rõ điều kiện phản…
Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5 Bài 1: (trang 120 SGK Hóa 8) Trình bày hiện tượng và viết các phương trình hóa học của 3 thí nghiệm. Lời giải: Thí nghiệm 1 – Có bọt…
Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước

Giải Hóa lớp 8 bài 36: Nước Bài 1: Dùng từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Oxit axit, oxit bazơ, nguyên tố, hiđro, oxi, kim loại. Nước là hợp chất tạo bởi…
Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6

Giải Hóa lớp 8 bài 39: Bài thực hành 6 Bài 1: Bài 1 (trang 133 SGK Hóa 8) Nêu hiện tượng quan sát được, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong…
Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch

Giải Hóa lớp 8 bài 40: Dung dịch Bài 1: Thế nào là dung dịch dung dịch chưa bão hòa, dung dịch bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa. Lời giải: a) Dung dịch chưa bão…