All Stories

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 16: Inventions Getting Started (Trang 147 SGK Tiếng Anh 8) Match these stages in the development of paper with the correct pictures. (Hãy ghép các giai đoạn phát triển của giấy đúng với…

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 15: Computers Getting Started (Trang 138 SGK Tiếng Anh 8) Work with your partner. Make a list of how computers can help us. (Hãy làm việc với bạn bên cạnh liệt kê những…

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 13: Festivals Getting Started (Trang 121 SGK Tiếng Anh 8) Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet Nam? Why? (Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh…